Oudewater

Toetsing IJsselkade zuid

Toetsing IJsselkade zuid

Toetsing IJsselkade zuid

Aanleiding

Het waterschap heeft de reglementaire taak om zorg te dragen voor veilige waterkeringen. Uiterlijk in 2020 dienen alle kaden in het beheersgebied van het waterschap op orde te zijn. In de globale toetsing, die in 2012 is uitgevoerd, is geconstateerd dat IJsselkade zuid met kadevak 345C gelegen westelijk van Oudewater aan de zuidzijde van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (~1,8 kilometer) niet voldoet aan de veiligheidseisen. Aanvullend onderzoek is daarom noodzakelijk.

Doel

Er wordt een gedetailleerde toetsing uitgevoerd van de IJsselkade zuid aan de vigerende veiligheidseisen, zodat kan worden besloten of het uitvoeren van een kadeverbetering noodzakelijk is.

Werkwijze

Allereerst worden alle beschikbare historische gegevens geïnventariseerd. In een veldinspectie wordt de kade beoordeeld op uiterlijke kenmerken van de boezem, beide taluds, de kruin, aanwezigheid van (teen-)sloten en worden zogenaamde niet-waterkerende objecten als bomen, kabels en leidingen, etc. geïnventariseerd. Voorts vindt een landmeetkundig en grondmechanisch onderzoek plaats, waarin de actuele hoogteligging in dwars- en lengteprofielen worden ingemeten, boringen en sonderingen worden geplaatst, monsters voor het laboratoriumonderzoek gestoken en peilbuizen geplaatst. In het laboratorium zullen de sterkte-eigenschappen van de gestoken monsters onderzocht worden. De resultaten hiervan worden verwerkt in een computerprogramma, waarin de sterkte van de kade zal worden doorberekend. Er zal specifiek gekeken worden naar de de hoogte van de kering, waarbij rekening wordt gehouden met zetting. Het eindresultaat is een toetsoordeel van de IJsselkade zuid, zodat inzichtelijk wordt gemaakt of de kade verbeterd moet worden.

Vanuit schaalvoordelen is gekozen om de gedetailleerde toetsing van dit project te combineren met andere kadevakken:

1. Oude Rijndijk zuid, kadevak 216B & C

2. Oude Rijndijk zuid, kadevak 104C & D

3. Oude Rijndijk noord, kadevak 107C & E

4. IJsselkade zuid, kadevak 345C

5. Vlistkade oost, kadevak 340

6. Lopikerweteringkade zuid, kadevak 341

Planning

Het project is in februari 2014 gestart en heeft een doorlooptijd van negen maanden. De verwachting is dat het project in het vierde kwartaal van 2014 zal worden opgeleverd.

Aanvullende informatie

Voor nadere informatie kunt u terecht bij onze projectleider de heer Y. Snoek, telefoonnummer 06 - 11 61 47 49

OVERZICHT

PROJECT